آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
معرفي اطلس های منابع‌ آب


تعداد بازدیدها:
۹۱۲

يكي از فعاليت هاي مهم و اساسي مطالعات پايه منابع آب، تهيه اطلس های منابع آب مي باشد كه بصورت ادواري تهيه و منتشر مي گردد. اطلس های منابع آب یا بیلان منابع آب، در واقع يكي از شاخص ترين پروژه هاي مطالعاتي و اسناد بالادستي مديريت منابع آب كشور است و هدف از اجراي آن فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابي مديران ، تصميم گيران و تصميم سازان ، طراحان و مجريان پروژه هاي صنعت آب كشور به آمار و اطلاعات مورد نياز منابع آب مي باشد. اين اسناد ملي در قالب ۲۶ جلد دستورالعمل در زمينه هاي مختلف تهيه و منتشر مي گردد.

اطلس هاي منابع آب با مقياس هاي مختلف از هم تفكيك شده و تهيه آنها  از اوائل دهه ۶۰  در دستور كار مطالعات پايه منابع آب كشور قرار گرفته است وشامل:

۱- اطلس منابع آب با مقياس يك ميليونيوم  ( ۱:۱۰۰۰۰۰۰)

۲- اطلس منابع آب با مقياس يك پانصد هزارم  (‌۱:۵۰۰۰۰۰)

۳- اطلس منابع آب با مقياس يك دويست و پنجاه هزارم (۱:۲۵۰۰۰۰)

اطلس منابع آب با مقياس۱:۱۰۰۰۰۰۰

اطلس منابع آب ايران با مقياس يك ميليونيوم در زمينه هاي كلي نزولات جوي ، آبهاي سطحي ، آبهاي زير زميني ،‌كيفيت و… بصورت ۵ سري نقشه و ۲ جلد گزارش منتشر می گردد. اين اطلس حاوي اطلاعات فشرده و خلاصه در زمينه هاي مختلف منابع آب بوده ليكن بدليل كوچكي مقياس قادر به رفع نياز بسياري از اطلاعات و تغييرات كمي ،كيفي و مكاني مورد نياز متخصصان امر در سطح حوزه هاي آبريز كشور نمي باشد.

اطلس منابع آب با مقياس۱:۵۰۰۰۰۰

بمنظور شناخت و آگاهي از وضعيت منابع و مصارف آب در شرايط فعلي در سطح حوزه هاي آبريز اصلي (ششگانه) كشور و تعيين معضلات و محدوديتهاي منابع آبي با گزارشات مختلف حاوي موارد زير تهيه می شود:
۱-گزارش هواشناسي :

اين گزارش حاوي بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به پارامترهاي هواشناسي حوز ه ها از قبيل دما، رطوبت ، باران ، برف ، تبخير و باد مي باشد. در اين بخش از گزارش ضمن تهيه نقشه پايه هواشناسي، نقشه هاي مربوط به پارامترهاي هواشناسي شامل نقشه پهنه بندي اقليمي حوزه ها ، نقشه همدما (متوسط دما ، متوسط حداكثرها ، متوسط حداقلها) ، نقشه همباران (متوسط سالانه) ، نقشه هم باران حداكثر ۲۴ ساعته با دوره برگشت هاي ۲، ۱۰ و ۱۰۰ ساله ،‌نقشه PMP در محل ايستگاهها ، نقشه هم تبخيرمتوسط سالانه (‌از طشت) و باد و رطوبت نسبي در محل ايستگا هها و همچنين نقشه متوسط پوشش برفي كشور در قالب حوزه هاي آبريز اصلي ششگانه كشور تهيه و ارائه می گردد.
۲- گزارش آبهاي سطحي :

اين گزارش حاوي بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به پارامترهاي آبدهي، رسوب، فرسايش و خصوصيات فيزيكي حوزه هاي آبريز مي باشد. در اين بخش از گزارش ضمن تهيه نقشه پايه آبهاي سطحي، نقشه هاي آبدهي رودخانه ها و موقعيت ايستگاهها و پارامترهاي مربوط به دبي رودخانه ها به همراه موقعيت سدها، حجم مفيد و قابل تنظيم آنها، نقشه رسوب (متوسط رسوب و رسوب ويژه) و نقشه پهنه بندي فرسايش رودخانه ها در قالب حوزه هاي آبريز اصلي ششگانه كشور تهيه و ارائه می گردد.
۳- گزارش آبهاي زيرزميني :

اين بخش از گزارش حاوي بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت زمين شناسي و تكتونيكي در سطح كشور و بررسي اثرات سازندهاي زمين شناسي و نهشته هاي ناپيوسته بر منابع آب براساس مجموعه اطلاعات  اكتشافي و آماري موجود ، بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات آبهاي زيرزميني، بررسي و تجزيه و تحليل آمار مصارف به تفكيك نوع منبع و مصرف مي باشد.

در اين بخش از گزارش ضمن تهيه نقشه پايه آبهاي زيرزميني، نقشه هيدروژئولوژي (نفوذپذيري)، نقشه هاي ايزوپيز، هم عمق و تغييرات سطح آب  زيرزميني ، نقشه هم ضخامت آبرفت و نقشه اي حاوي نوع مطالعات انجام يافته در سطح محدوده هاي مطالعاتي در قالب حوزه هاي آبريز اصلي ششگانه كشور تهيه و ارائه می گردد.
۴- گزارش كيفيت منابع آب :

گزارش كيفيت منابع آب شامل دو بخش زير مي باشد:

بخش ۴-۱مربوط به بررسي كيفيت شيميايي منابع آب اعم از سطحي و زيرزميني است. در اين بخش ضمن بررسي كيفيت شيميايي منابع آب سطحي، نقشه كيفيت شيميايي آب رودخانه ها نيز ارائه می گردد. ادامه اين بخش به بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات كيفيت شيميايي منابع آب زيرزميني اختصاص يافته كه در خاتمه آن نقشه تيپ آب زيرزميني، نقشه هدايت الكتريكي آبخوانهاي آبرفتي و مخازن سازند سخت ارائه می گردد.

بخش ۴-۲- حاوي بررسي و تجزيه و تحليل آلاينده هاي مهم منابع آب شامل پساب خانگي – (شرب)، فاضلاب صنعتي و آب برگشتي كشاورزي و زباله توليد شده در نواحي شهري و… و تعيين نوع و ميزان آلودگي در پيكره آبي (سطحي و زيرزميني) و بررسي روند مصارف و توليد آلاينده ها در افق هاي زماني پنج ساله تا سال هدف ۱۴۰۰ مي باشد. در اين بخش نقشه موقعيت منابع آلاينده هاي منابع آب، نوع وميزان آلودگي در پيكره آبي در سطح حوزه هاي آبريز اصلي ششگانه كشور تهيه و ارائه شده است.
۵- گزارش ارزيابي منابع آب، امكانات و محدوديت ها :

اين بخش از گزارش حاوي بررسي و تجزيه و تحليل آمار منابع و مصارف به تفكيك نوع منبع (منابع سطحي و زيرزميني) و نوع مصرف (شرب، صنعت و كشاورزي) در قالب محدوده هاي مطالعاتي و حوزه هاي آبريز اصلي، بيلان آب، امكانات و محدوديت هاي توسعه بهره برداري از منابع آب، تعيين سرانه آب تجديد شونده و مقايسه آن با استانداردها، تعيين سرانه آب با توجه به آب تجديد شونده قابل دسترس در افق هاي زماني پنج ساله تا سال هدف ۱۴۰۰ و مسائل و معضلات منابع آب مي باشد.

 

اطلس منابع آب با مقياس ۱:۲۵۰۰۰۰ :

با توجه به گستردگي و تنوع اطلاعات و با هدف ارائه نتايج كمي و كيفي با جزئيات بيشتر در سطح ۳۰ حوزه آبريز درجه ۲ كشور تهيه اطلس منابع آب با مقياس ۱:۲۵۰۰۰۰  و بهنگام سازي بيلان  ۶۰۹ محدوده مطالعاتي انجام می گیرد. در فرآیند  تهیه اطلس های منابع آب گزارش هایی تحت عناوین زیر تهیه می گردد:

در گزارش جلد اول با عنوان آمار و اطلاعات ، کل آمار و اطلاعات پایه منابع آب جمع آوری شده و پس از انجام پردازش های لازم ، در قالب یک جلد گزارش و ۵ جلد ضمیمه آماری منتشر می شود.

در گزارش جلد دوم ویژگیهای طبیعی و زمین شناسی حوزه های آبریز  و نیز بررسیهای اکتشافی ( ژئوفیزیک ، حفاری و پمپاژ ) با ارائه ۹ عنوان نقشه تخصصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در قالب یک جلد گزارش و یک جلد آلبوم نقشه ارائه می شود.

در گزارش جلد سوم، آمار و اطلاعات هواشناسی ، آب سطحی ، آب زیرزمینی و کیفیت منابع آب با ارائه نقشه ها (۱۶ عنوان نقشه تخصصی ) و نمودارها و جداول مناسب مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و نتایج این بررسیها در ۵ مجلد جداگانه بهمراه یک جلد آلبوم نقشه ها ارائه می گردد. در مرحله آخر این بررسی ها بیلان منابع آب ( بیلان هیدروکلیماتولوژی ، بیلان آب زیرزمینی و بیلان عمومی) به تفکیک محدوده های مطالعاتی هر حوزه آبریز درجه ۲ تهیه شده و بر اساس نتایج آن، امکانات و محدودیت های بهره برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی برآورد می شود.

چکیده و جمع بندی نتایج گزارش های فوق در قالب گزارش اطلس منابع آب حوزه آبریز ارائه می شود.

ویژگیهای اطلس منابع آب ۱:۲۵۰۰۰۰

 • بطور کلی همزمان در ۳۰ حوزه آبریز درجه ۲ کشور به مرحله اجرا گذارده می شود.
 • آمار و اطلاعات آن دوره ۴۰ ساله را در بر می گیرد.
 • تحلیل ها و نتایج در قالب محدوده های مطالعاتی ارائه می شود.
 • در محیط GIS تهیه شده و خروجی ها عمدتا در محیط اتوکد قابل دسترسی می باشند.
 • بانک اطلاعات کلیه پارامترهای آماری پایه منابع آب ایجاد شمی شود.
 • در دوره های ۱۰ ساله بهنگام سازی انجام می شود.
 • به تفكيك ۶۰۹ محدوده مطالعاتی كشورگزارش کامل و مجزاری بیلان منابع آب تهیه می شود.
 • نتایج این مطالعات در سطح کشور شامل ۳۶۴ جلد گزارش مطالعات پایه ، ۸۴ جلد آلبوم نقشه و ۶۰۹ جلد گزارش بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی می باشد ( مجموعا ۱۰۵۷ جلد) .
 • کلیه گزارش ها و نقشه ها علاوه بر چاپ و نشر، در محیط دیجیتال ( word، excell، Pdf، GIS، DWG و دیتاایز ) نیز سازماندهی شده و قابل ارائه به متقاضيان مي باشد.

 

 ارسال در حدود 1 ساعت قبل  ادامه مطلب »
زیبایی منزل با لوستر دکوراتیو

نورپردازی منزل و استفاده از تکنیک‌های مختلف برای کاربرد لوستر در طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است و اغلب طراحان سعی می‌کنند که از این چشمه نور به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای خود استفاده کنند. شاید خرید چراغ‌های دکوراتیو از جهات مختلفی سخت و پیچیده باشد، اما کسب اطلاعات در مورد مشخصات فنی آنها و نحوه کاربرد آنها در منزل این فرایند را آسان‌تر می‌کند. ما در مطالب قبلی خود (لوستر (چراغ آویز مدرن دکوراتیو) و انواع مختلف آنها) این چراغ‌ها را بررسی کردیم و در این مطلب به چند نکته کاربردی برای استفاده از آنها اشاره خواهیم کرد.

شروع خرید لوستر دکوراتیو را از فروشگاه‌ها و وب سایت‌های اینترنتی

شروع خرید لوستر دکوراتیو را از فروشگاه‌ها و وب سایت‌های اینترنتی

هنگامی که بحث انتخاب و خرید لوستر مطرح می‌شود، مطمئن باشید که به یک فضای بسیار بزرگ و پیچیده وارد شده‌اید که هرگونه کوتاهی در آن می‌تواند شما را به چالش بکشد. قرار گرفتن در معرض تبلیغات فروشگاه‌ها و فروشندگان آنها ممکن است شرایط شما را سخت‌تر نیز بکند. پس سعی کنید که در اینترنت به دنبال فروشگاه‌ها و وب سایت‌های اینترنتی مختلف با خرید و فروش لوستر و چراغ‌های دکوراتیو بگردید و محصولات مختلف آنها را از لحاظ سبک طراحی دکوراسیون کلاسیک و مدرن ببینید. این موضوع به شما کمک می‌کند که انتخابی مناسب و جامع داشته باشید. محصولات مختلف ما را می‌توانید از بخش لوستر و چراغ تزئینی ببینید.

تناسب اندازه اتاق و اندازه لوستر

اگر شما یک چراغ دکوراتیو بزرگ نسبت به فضای خود انتخاب کنید، احتمالاً نورپردازی شما توازن مناسب را نخواهد داشت و اگر اندازه آن کوچک باشد، نور تولید شده توسط آن نسبت به سایر عناصر طراحی دکوراسیون داخلی کم است؛ این یکی از اصلی‌ترین عناصر طراحی به شمار می‌رود.

چندین روش مختلف برای انتخاب اندازه لوستر وجود دارد و معمولاً برای آنها ممکن است از مدل‌های ریاضی و مدل‌های تجربی مختلف استفاده شود. قطر مناسب چراغ‌ها، طول و بزرگی آن‌ها، تعداد لامپ‌های استفاده شده در آنها و همچنین قرار گیری سایر تجهیزات منزل مانند میز و سرویس مبلمان، در تعیین اندازه این چراغ‌ها تأثیر گذار هستند. البته مطلب ما در مورد انتخاب اندازه لوستر با توجه به اندازه فضا در این مورد نیز می‌تواند به شما کمک کند.

انتخاب رنگ و جنس لوستر را با توجه به فضای اتاق

چراغ‌های تزیینی به عنوان بخشی از سبک طراحی دکوراسیون داخلی استفاده می‌شوند و مشخص می‌کنند که سقف آن باید به چه شکلی با فضای داخلی هماهنگ شود. هنگام جستجو برای پیدا کردن یک لوستر مناسب، در مورد رنگ و مبلمان به کار رفته در اتاق فکر کنید و طرح آن را با توجه به دکوراسیون داخلی انتخاب کنید. اگر از دکوراسیون مدرن بهره می‌برید، نورپردازی و لامپ‌های آن را به صورت درخشان و شفاف انتخاب کنید و اگر دکوراسیون شما کلاسیک است، از لامپ‌های رنگی مانند نور زرد برای گرم کردن فضا استفاده کنید.

قطعات تزئینی منزل را مطابق با لوستر سقفی و طرح آن انتخاب کنید

معمولاً بعضی از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند که از وسایل و تجهیزات تزئینی در فضای داخلی منزل خود استفاده کنند. اگر شما نیز چنین هستید، سعی کنید که جنس و طرح این لوازم تزیینی با طرح لوسترهای سقفی همخوانی داشته باشد. اگر از لوسترهای شلوغ و با رنگ گرم استفاده می‌کنید، بهتر است که فضای داخلی از چوب و صندلی‌های ناهارخوری از طرح چوبی باشند. همچنین اگر در فضای داخلی خود از وسایلی مانند شمعدان، اشیا تزیینی و یا قاب عکس استفاده می‌کنید، سعی کنید که جنس لوستر شما نیز از برنج باشد و از لحاظ طرح و رنگ یکسان باشند.

هیچ اجباری برای خرید یک لوستر کریستالی ندارید

خلاقیت در خرید لوستر کلاسیک

بله! لوسترهای کریستالی قطعاً زیبا هستند، اما این به این دلیل نیست که شما باید حتماً از این گزینه استفاده کنید. اگر جدید وارد بازار خرید لوستر و استفاده از آنها در فضای داخلی خود شده‌اید، لازم است بدانید که چراغ‌هایی با الگوها و طرح‌های مختلف، با شیشه‌های رنگی، فلزات درخشان، لامپ‌های حبابی یا سایر الگوهای فانتزی به وجود آمده‌اند که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

حتی اگر به استفاده از مواد طبیعی علاقه دارید، لوسترهایی با استفاده از طناب، چوب، کاغذ، مهره‌های استخوانی و حتی فلز ساخته شدند که برای هر سبک از طراحی هندسی خود می‌توانید از آنها استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید که این طرح‌ها با فضای داخلی شما مطابقت داشته باشند.

برای محل نصب لوستر سقفی اجباری در کار نیست!

اگر چه لوسترها در اتاق‌های کلاسیک، اتاق‌های ناهارخوری، ورودی‌ها، اتاق خواب‌های مهمان عالی هستند، اما فراموش نکنید که می‌توانید خلاقیت به خرج دهید و محل نصب آنها را از این فضاهای کلاسیک تغییر دهید. خوشبختانه، انواع مختلفی از چراغ‌های دکوراتیو و چراغ‌های تزئینی در دنیا تولید می‌شود که حتی امکان استفاده از آنها در سرویس بهداشتی و حمام نیز وجود دارد. پس هرگز خود را به محل نصب‌های قدیمی پایبند نکنید و هر جایی که احساس می‌کنید به زیباسازی و جالب‌تر شدن فضای داخلی کمک می‌کند، از لوسترها به عنوان بخشی از طراحی دکوراسیون استفاده کنید. البته بحث نورپردازی و صرفه جویی در انرژی را نیز باید در نظر داشته باشید.

 لوسترهای دکوراتیو را به درستی نصب کنید

در مورد محل نصب لوسترها استانداردهای مختلفی وجود دارد که پیروی از آنها به سلیقه شما و طراحی دکوراسیون داخلی منزل شما بستگی دارد. هنگامی که یک لوستر آشپزخانه در بالای میز ناهارخوری نصب می‌شود، متخصصان طراحی دکوراسیون داخلی معتقدند که باید بین ۳۰ تا ۳۶ اینچ (۷۵ تا ۹۰ سانتی متر) بالاتر از فضای میز قرار گیرد. یک قاعده‌ی ساده در این زمینه این است که هرچه سقف بلندتر باشد، باید طول لوستر را بلندتر انتخاب کنیم. بهترین راهکار، استفاده از زنجیر در لوستر است که در موارد مختلف طول آن را کوتاه یا بلند کنیم.

خلاقیت در محل نصب لوستر

خلاقیت در محل نصب لوستر

یک انتخاب ساده برای انتخاب محل نصب لوستر مدرن وجود دارد که تبعیت از سلیقه یا از طرح‌های سنتی است. اگر شما فردی سنتی هستید و با قواعد و قوانین کلاسیک سر و کار دارید، می‌توانید لوستر کلاسیک را در محله‌های توصیه شده توسط سایر طراحان دکوراسیون، مانند بالای میز نصب کنید. اما اگر چندان در قید و بند این طراحی‌ها نیستید، با نصب لوستر مدرن در یک فضای غیر منتظره و پیش بینی نشده، فضای منزل خود را با خلاقیت و ایده‌های شخصی طراحی کنید.

 لوستر را به عنوان کانون اصلی نور اتاق قرار دهید

لوسترها زیبا هستند و به عنوان مرکز توجه در یک اتاق قرار می‌گیرند. این بدون تردید درست است که اگر دوستت از نور بالایی برخوردار باشد و از طرح‌های شلوغ و جذاب در آن استفاده شده باشد، می‌تواند به عنوان یک نقطه کانونی و کانون اصلی نور اتاق عمل کند. اگر دوست دارید چنین نقشی به چراغ‌های دکوراتیو منزل خود بدهید، سعی کنید وسایل و تجهیزات بزرگ منزل خودرو در طراحی دکوراسیون مخفی کنید و زیبایی اصلی را به لوسترها واگذار کنید.

این مطلب می‌تواند به شما در استفاده بهتر و زیباتر از لوسترها در فضای داخلی منزل خود کمک کند، اما اگر به مشاوره بیشتر در انتخاب و نصب آنها نیاز دارید، با ما در کلینیک ساختمانی منطقه ادمین در تماس باشید.

 ارسال در حدود 2 ساعت قبل  ادامه مطلب »
طرح تخفیف پیامک ویژه ایام محرم تا۲۵% شارژ هدیه – سامانه پيامک فراز

ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله (ع) و یاران باوفایش، طرح ویژه عاشورای حسینی (ع) اطلاع رسانی می گردد:

 

از تاریخ ۲۴  الی ۲۹ شهریور ماه

 

* با خرید هر ۱۰ میلیون تومان شارژ به صورت یکجا، ۱۵ درصد شارژ هدیه اعمال خواهد شد.

* با خرید هر ۲۰ میلیون تومان شارژ به صورت یکجا، ۲۰ درصد شارژ هدیه اعمال خواهد شد.

* با خرید هر ۳۰ میلیون تومان شارژ به صورت یکجا، ۲۵ درصد شارژ هدیه اعمال خواهد شد.

 

* این طرح به جهت حمایت از هیئات مذهبی، با هدیه بیشتری نسبت به سایر طرح ها همراه می باشد.

* اعتبار دریافت شده در این طرح تاریخ انقضا ندارد!

* تمامی کاربران و نمایندگان شما نیز می توانند از این طرح استفاده نمایند که در این صورت، علاوه بر افزایش اعتبار برای آنها، به همان درصد اعلام شده به سود نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم کاربر اضافه می گردد.

 

شماره تماس : ۲۸۴۲۳۷۱۲-۰۲۱ فراز ‌اس‌ام‌اس

طرح تخفیف پیامک ویژه ایام محرم تا۲۵% شارژ هدیه

Rate this post

 ارسال در حدود 3 ساعت قبل  ادامه مطلب »
مدیریت راندمان کاربرد آب در آبیاری سطحی

با توجه به ماهیت آبیاری تحت فشار و عدم نیاز این سیستم آبیاری به تسطیح نمودن اراضی زیر کشت و با توجه به خصوصیات توپوگرافی درصد قابل ملاحظه ای از…

نوشته مدیریت راندمان کاربرد آب در آبیاری سطحی اولین بار در انجمن تخصصی مهندسی منطقه ادمین پدیدار شد.

 ارسال در حدود 5 ساعت قبل  ادامه مطلب »
اگر در تمیز کردن یا نظافت روشویی خود مشکل دارید، بخوانید

به جرات می‌توانیم ادعا کنیم که تمیز کردن و نظافت روشویی برای بسیاری از خانمهای خانه دار به یک چالش تبدیل شده است و زمانی که تنوع این محصولات را می‌بینیم، حل کردن این چالش به مراتب سخت‌تر است. لعاب زیبا و براق پرسلان باعث جذابیت بیش از حد آن می‌شود، اما باید جنبه ناامید کننده آن را نیز در نظر بگیریم که به مرور زمان کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهد و باید به دنبال راهکار برگرداندن زیبایی اولیه آن باشیم. در کنار پرسلان، باید مواد استفاده شده در سایر کاسه های روشویی و پایه های آنها را در نظر بگیریم و سپس به تمیز کردن روشویی فکر کنیم. پس برای حل این بحران، چند راهکار ساده پیشنهاد می‌دهیم که می‌تواند برای شما نیز جالب باشد.

نظافت روشویی یعنی انتخاب راهکار با توجه به جنس آن

نظافت روشویی یعنی انتخاب راهکار با توجه به جنس آن

ما در مطلب همه چی در مورد روشویی، به جنس استفاده شده در ساخت روشویی‌ها اشاره کردیم و مشخص شد که تنوع مواد اولیه استفاده شده در آنها بالاست. طبیعتاً در جریان نظافت روشویی نمی‌توانیم برای تمامی مواد به کار رفته از یک شیوه استفاده کنیم و لازم است که قبل از هرکاری، از جنس و مواد اولیه به کار رفته در ساخت آنها اطلاع داشته باشیم.

 • اگر کاسه روشویی شما از فلزات است: معمولاً از برنز و از فولاد زنگ نزن برای ساخت کاسه روشویی استفاده می‌شود. نکته مهم در مورد فلزات این است که شما نمی‌توانید از شوینده‌های اسیدی استفاده کنید. اگر کاسه شما از جنس برنز یا فولاد است، ترجیحاً از شوینده‌های معمولی یا آب صابون گرم به همراه یک پارچه کتانی استفاده کنید.
 • اگر کاسه روشویی شما از پرسلان است: در این مورد بهتر است بزرگترین نگرانی شما، توجه به لایه لعاب آن است و به هیچ وجه از برس های ضخیم و زبر یا فلزی استفاده نکنید. حتی می‌توانید از شوینده‌های معمولی، آبلیمو یا جوش شیرین  برای نظافت روشویی و پایه‌های آن استفاده کنید.
 • اگر جنس کاسه روشویی شما از کورین است: کورین یک ماده سنتزی و مصنوعی است و ممکن است شوینده‌های اسیدی و یا گزینه‌هایی مانند آبلیمو و سرکه بر روی آن تأثیر بگذارد. با یک پارچه نرم و یک مایع ظرفشویی یا آب صابون می‌توانید برای تمیز کردن روشویی خود اقدام کنید یا اگر به آرد نیز دسترسی دارید، در این مورد به شما کمک می‌کند.
 • اگر جنس کاسه روشویی شما از کوارتز باشد: در بین مواد اولیه به کار رفته برای ساخت روشویی، کوارتز عملکردی همانند سنگ طبیعی دارد و برای شستن آن مشکل خاصی نخواهید داشت، فقط به خاطر داشته باشید که استفاده از برس سیمی ممکن است به لعاب سطحی آن را خدشه دار کند و ترجیحاً از آن استفاده نکنید.
 • اگر جنس کاسه روشویی شما از کنگلومرا باشد: کنگلومرا از لحاظ استحکام مکانیکی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و امکان استفاده از انواع شوینده‌ها مانند آب صابون یا شوینده‌های خانگی در آنها وجود دارد. البته کنگلومرا در برابر مواد اسیدی مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهد و هنگام استفاده از این نوع شوینده‌ها باید مراقب باشید.

اگر سطح کاسه روشویی را جرم گرفته باشد

یکی از مشکلاتی که معمولاً در شهرهایی که از آبهای سطحی مانند آب چشمه‌ها و آبهای با درجه سختی بالا استفاده می‌کنند، دیده می‌شود، تشکیل رسوب بر سطح لعاب کاسه روشویی است و همین موضوع باعث می‌شود که نظافت روشویی به‌مراتب سخت‌تر باشد. البته نگران نباشید، برای از بین بردن جرم نیز راهکارهای متعددی وجود دارد که راهکار اول آن استفاده از شوینده‌های جرم گیر است. اما اگر می‌ترسید که این شوینده‌ها باعث لطمه به سطح لعاب کاسه روشویی و کابینت روشویی شوند، توصیه ما این است که از یک کاسه سرکه برای از بین بردن این جرم‌ها استفاده کنید. تمام سطح کاسه روشویی و پایه آن را با سرکه آغشته کنید و ۱۵ دقیقه زمان دهید و سپس با آب معمولی آن را بشویید.

 اگر سطح کاسه روشوئی کدر شده باشد

کدر شدن سطح کاسه روشویی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که عمدتاً به دلیل وجود یون فلزات و یون‌های معدنی در آب شهری است. هیچ وقت با استفاده از برس‌های پلاستیکی یا فلزی برای پاک کردن این کدورت‌ها استفاده نکنید، زیرا بدون شک به زیبایی و لعاب سطح آن لطمه خواهد زد. تنها کافی است که یک نصف لیموی طبیعی بردارید و تمامی این کدورت‌ها را با استفاده از آن بشویید. در این مورد سعی کنید بیشتر از ۵ دقیقه زمان ندهید؛ زیرا ممکن است اسید موجود در آن باعث خراب شدن ساختار کاسه روشویی شود.

به گوشه‌ها و قسمت‌های مخفی کاسه روشویی و پایه روشویی توجه کنید

معمولاً طراحی کاسه روشویی و پایه‌های آن به صورتی است که قسمت مخفی در آنها وجود ندارد، اما اگر کاسه روشوئی یا حتی سایر وسایل استفاده شده در سرویس بهداشتی شما دارای قسمت‌های مخفی هستند، سعی کنید از یک پارچه یا از یک برس برای تمیز کردن آنها استفاده کنید و اگر به آنها دسترسی ندارید، از اسپری‌های مخصوص استفاده کنید. این اسپری‌ها مدل‌های مختلفی دارند و باید نوع آنها را با توجه به جنس کاسه روشویی انتخاب کنید.

اگر در اطراف کاسه روشویی با پایه‌های آن آفت و حشره دیده می‌شود

در این مورد شاید از پودرهای مخصوص سوسک کش یا از حربه‌های دیگری استفاده کرده باشید که در مورد جنبه‌های سلامتی آنها نگران باشید. برای این مشکل ما یک پیشنهاد ایده آل داریم، اگر در منزل خود افراد سیگاری دارید یا می‌توانید چند سیگار تهیه کنید، تنباکو آنها را خالی کنید و از آن یک جوشانده درست کنید و به صورت اسپری به بخش‌های مختلف سرویس بهداشتی بپاشید. این بهترین روش ممکن برای دفع آفات و حشرات است.

اگر از کابینت روشویی در سرویس بهداشتی خود استفاده می‌کنید

استفاده از کابینت روشویی و نظافت روشویی همراه با آن یک چالش مهم و بزرگ محسوب می‌شود و باید روشی متناسب با آن انتخاب کنید. کابینت روشویی ممکن است از ام دی اف، فایبرگلاس، هایگلاس و سایر مواد سنتزی ساخته شده باشد.

اگر از شوینده‌های اسیدی استفاده کنید و بر سطح کابینت بپاشد، مطمئن باشید که مشکلات شما بسیار بزرگتر خواهند شد و احتمالاً مجبور می‌شوید که کابینت روشویی خود را تعویض کنید. توصیه ما این است که کابینت روشویی را به صورت جداگانه تمیز کنید، از یک کاغذ باطله یا از یک لایه سلفون برای پوشاندن سطح کابینت استفاده کنید و پس از نظافت روشویی به صورت مجزا به سراغ کابینت بروید.

اما اگر می‌خواهید آنها را به صورت همزمان بشویید، ترجیحاً آب صابون گرم کفایت می‌کند و بهتر است که از یک پارچه پنبه‌ای یا کتان نرم برای پاک کردن سطح آن استفاده کنید.

می‌بینید که تمیز کردن و نظافت روشویی بسیار ساده‌تر از چیزی است که تصور می‌کردید، فقط به جزئیات توجه کنید و از بهترین روش ممکن بهره ببرید. ما نیز در کلینیک ساختمانی منطقه ادمین در کنار شما هستیم.


محصولات مرتبط

 ارسال در حدود 6 ساعت قبل  ادامه مطلب »
سامانه پیامک بانک و موسسات مالی اعتباری-ارسال به بلک لیست۲۰%تخفیف|منطقه ادمین

لزوم استفاده از پنل اس ام اس برای بانک، مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌ها برای کسی پوشیده نیست، بنابراین به‌جای توضیحات اضافه در مورد سامانه پیامک برای بانک و مؤسسات مالی اعتباری ترجیح می‌دهیم در مورد ویژگی‌های سامانه پیامک عالی برای مؤسسات بانکی و ویژگی‌هایی که در زمان تهیه سامانه پیامک باید دقت داشته باشید در این مقاله توضیح دهیم.

بانک‌ها به دلیل نوع فعالیتشان باید در انتخاب پنل پیامکی خود دقت لازم را داشته باشند و شرکتی را انتخاب کنند که قابل‌اعتماد باشد، همچنین توجه به مشتریان شرکت موردنظر نیز اهمیت دارد.

تراکنش‌های مالی مؤسسات اعتباری اعم از برداشت وجه و واریز وجه  تا چند ثانیه یا چند دقیقه بعد از انجام تراکنش از طریق پیامک به مشتری اعلام می‌شود، همچنین این مؤسسات تبریک تولد و مناسبت‌های مختلف را از طریق sms  انجام می‌دهند.

 

کاربردهای ضروری سامانه پیامک برای بانک

 

 

 • ارسال کدهای فعال‌سازی و سیستم یک بار رمز

اگر تاکنون فقط برای یکی از حساب‌هایتان اینترنت بانک فعال کرده باشید حتماً دستگاه تولیدکننده یک بار رمز اصطلاحاً OPT را می‌شناسید اما استفاده از این روش متأسفانه روبه‌زوال است و پیامک‌ یک بار رمز جایگزین دستگاه‌های OTP شده‌اند.

این روزهای بسیار رایج است که برای هرگونه فعالیتی از ارسال کدهای فعال‌سازی روی گوشی موبایل ارسال می‌شود و بعد از واردکردن یک بار رمز و کد فعال‌سازی می‌توانیم وارد حساب اینترنت بانک خود شویم؛ منطقه ادمین باقابلیت ارسال سریع پیامک حتی به خطوط مسدود به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید از طریق وب سرویس پیامک با سرعت بالا پیامک کدهای فعال‌سازی برای استفاده از یک بار رمز ایجاد نمایید.

 

 • ارسال خودکار پیامک تاریخ تولد برای مشتریان

یکی از اقدامات جالبی که در راستای مشتری مداری می‌توان استفاده کرد، استفاده از سیستم ارسال خودکار پیامک برای بانک‌ها هست که قابلیت‌های زیادی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، به کمک ارسال خودکار پیامک تبریک تولد شما می‌توانید در روز تولد مشتری به‌صورت خودکار برای مشتری پیامک ارسال شود و زادروز تولدش را تبریک بگویید.

یکی از مشکلات عمده‌ای که اکثر بانک‌ها با آن روبرو هستند در مورد شیوه بازپرداخت وام بانکی است که اکثراً مشتریان تاریخ بازپرداخت را فراموش می‌کنند سامانه پیامک بانک به شما این قابلیت را می‌دهد که بتوانید اقساط را به‌صورت اتوماتیک به کاربر اطلاع دهید این قابلیت هم به‌صورت وب سرویس و هم از طریق ماژول سامانه پیامک منطقه ادمین امکان‌پذیر است، شیوه کار این ماژول برای یادآوری پرداخت اقساط به این صورت است که شما تعریف می‌کنید این پیامک یادآوری در چند مرحله و با چه فاصله‌ای از طریق ماژول ارسال پیامک خودکار سامانه ارسال شود و سیستم در زمان مقرر و در ساعتی که شما مشخص می‌کنید پیامک را ارسال می‌کند و این پیامک حتی از بلک لیست یعنی افرادی که دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند نیز عبور می‌کند و پیامک خیلی سریع به دست مشتری می‌رسد.

 

 • تبلیغات پیامکی برای بانک و مؤسسات مالی اعتباری

گاهی لازم است بانک نیز پیامک‌های تبلیغاتی به مشتریان خودش ارسال کند در این حالت بانک‌ها می‌توانند از سیستم ارسال پیامک تبلیغاتی منطقه ادمین استفاده کنند، زیرا بانک شماره موبایل‌های سراسر کشور به‌صورت تفکیک‌شده در سامانه منطقه ادمین وجود دارد و شما می‌توانید به منطقه هدف یا مشتریانتان پیامک ارسال نمایید، مثلاً شاید گاهی یک طرح سرمایه‌گذاری خوب داشته باشید و بخواهید به مشتریان پیامک اطلاع‌رسانی ارسال کنید در این حالت شما می‌توانید برای کارهای تبلیغاتی نیز از سامانه پیامک استفاده نمایید یا گاهی اوقات شعبه جدیدی در منطقه جدید افتتاح می‌شود و قصد دارید به افرادی که در همان منطقه هستند پیامک ارسال نمایید تا از افتتاح شعبه جدید مطلع شوند در این حالت می‌توانید از بخش ارسال پیامک از روی نقشه برای ارسال پیامک‌های انبوه منطقه‌ای استفاده نمایید.

 

 • عبور از بلک لیست برای پیامک‌های بانکی

حتماً در جریان هستید که اکثر افراد متأسفانه به دلیل تبلیغات پیامکی که بدون نظارت انجام‌شده است، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را غیرفعال کرده‌اند و به این معنی است که پیامک‌هایی که از طریق سامانه پیامک به این افراد ارسال می‌شود به دست آن‌ها نمی‌رسد ما برای بانک‌ها یک خط خدماتی در نظر گرفته‌ایم شما با استفاده از این خط خدماتی می‌توانید حتی به افرادی که دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند نیز پیامک‌های اطلاع‌رسانی مانند پیامک‌های کد فعال‌ سازی، پیامک‌های تبریک تولد، پیامک یادآوری پرداخت اقساط و… ارسال نمایید. همچنین منطقه ادمین قابلیت ارائه خط خدماتی اختصاصی را دارد به این معنی که هر بانک می‌تواند با تکمیل فرم‌های مربوطه یک خط خدماتی ویژه و اختصاصی برای خود داشته باشد.

 

 

کاربردهای متداول سامانه پیامک برای بانک و مؤسسات مالی اعتباری

 • اعلام افتتاح حساب – اعلام موجودي به‌روز
 • اعلام قرعه‌کشی‌ها – اعلام اسامي برندگان – اعلام جوايز قرعه‌کشی
 • اعلام شرايط وام – سپرده‌گذاری‌ها
 • ارسال و دريافت پيامك جهت ارائه انتقادات و پیشنهادها
 • ارسال و دريافت نيازهاي سيستم بانكي
 • ایجاد نظرسنجی برای رضایت‌مندی مردم از انجام طرح و ارائه خدمات
 • ارسال پیام‌های تبریک و تسلیت به اعضا، همکاران و…
 • دعوت اعضاء و همکاران به جلسات و سمینارها
 • ايجاد سامانه دریافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات
 • ارسال بخشنامه‌ها و مصوبات به واحدهای زیرمجموعه و کارکنان
 • رسیدگی به درخواست‌های واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
 • اعلام جلسات کاری به همکاران
 • ارسال آخرین اخبار به کارکنان
 • ارسال پیامک‌های هشداری به عموم
 • اعلام اخطار به مشتريان جهت اقساط معوقه
 • ارسال پیامک جهت برداشت و واریز وجه نقد
 • ارسال پیامک به مشتریان جهت انتقال وجه نقد و باقی‌مانده آن
 • اعلام سوددهی به‌حساب شما
 • ایجاد نظرسنجی برای رضایت‌مندی مردم از انجام طرح و ارائه خدمات

 

برای استفاده از تخفیف در نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شما می‌توانید از کوپن تخفیف bank در آخرین مرحله ثبت‌نام استفاده نمایید و برای خرید سامانه پیامک بانک ۲۰% تخفیف بگیرید.

 

 

لزوم استفاده سامانه پیامک برای بانکها و موسسات مالی اعتباری

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

 ارسال در حدود 8 ساعت قبل  ادامه مطلب »
کاویتاسیون و ضربه قوچ دو روی یک سکه

از آنجا که دنیای امروز ، با توجه به رقابت تنگاتنگ ، به سمت هر چه اقتصادی تر شدن گام برمی دارد ؛ توجه به مسائلی که منجر به پیشگیری…

نوشته کاویتاسیون و ضربه قوچ دو روی یک سکه اولین بار در انجمن تخصصی مهندسی منطقه ادمین پدیدار شد.

 ارسال در حدود 10 ساعت قبل  ادامه مطلب »
راهنمای انتخاب رنگ پرده | منطقه ادمین

وقتی که پروژه طراحی دکوراسیون داخلی منزل یا دفتر انجام می‌گیرد، یکی از آخرین تجهیزاتی که نصب می‌شود، پرده تزیینی است، اما در عین حال انتخاب رنگ پرده به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین تصمیمات چیدن فضای داخلی ساختمان انجام می‌شود.

شاید این موضوع برای بسیاری از خانواده‌ها توسط یک طراح دکوراسیون انجام گیرد و خود آنها چندان دخالتی در این کار نداشته باشند، اما برای کسانی که روند انتخاب رنگ پرده را خودشان انجام می‌دهند، مسئله تناسب بین رنگ فرش، رنگ مبلمان، رنگ وسایل تزئینی مانند لوستر، محل نصب پرده رنگ پرده، و رنگ دیواره‌ها بسیار مهم است و باید رعایت شود.

به همین دلیل، تصمیم گرفتیم که در این مطلب یک راهنمای انتخاب رنگ پرده برای هر کدام از اتاق‌های منزل ارائه دهیم و در آن به جزئیات مختلف اشاره کنیم.

رنگ‌های سرد و گرم و تأثیر آنها برای انتخاب رنگ پرده

قبل از اینکه بخواهیم بحث انتخاب رنگ پرده برای اتاق‌های مختلف منزل یا یک دفتر را پیش بکشیم، باید تا حدودی با رنگ‌های سرد و گرم آشنا باشیم و تأثیر آنها را بر دکوراسیون داخلی منزل درک کنیم.

همانطور که در نمودار مربوط به رنگ‌های سرد و گرم در زیر داده شده است، می‌توانیم رنگ قرمز را به عنوان گرمترین رنگ و رنگ آبی را به عنوان یکی از سردترین رنگ‌ها معرفی کنیم. در این بین، رنگ‌های ترکیبی متعددی تشکیل می‌شود که هر کدام از آنها به شکل خاصی بر روی پرده تزیینی و نحوه استفاده از آن تأثیر گذار هستند.

رنگ‌های سرد و گرم و تأثیر آنها برای انتخاب رنگ پرده

پس قبل از تقسیم فضای منزل یا فضای دفتر به اتاق‌های مختلف، ابتدا سعی می‌کنیم که رنگ پرده را به شکل‌های زیر و با پیشنهادهای همراه آنها معرفی کنیم:

 • رنگ قرمز: رنگ قرمز به عنوان یک رنگ هیجانی شناخته می‌شود و گزینه خوبی برای رنگ پرده اتاق خواب یا اتاق مطالعه نیست، با این حال برای آشپزخانه و اتاق نشیمن (کمتر) یا سالن مراسمات بزرگ می‌توانید از این رنگ استفاده کنید.
 • رنگ نارنجی: رنگ نارنجی از لحاظ روانشناسی باعث اشتها می‌شود و عمدتاً از آن به عنوان پرده آشپزخانه استفاده می‌شود. جذابیت و تن هیجان انگیز رنگ نارنجی باعث می‌شود که استفاده از آن به عنوان پرده اتاق خواب و پرده اتاق کار مناسب نباشد.
 • رنگ زرد: پرده‌های زرد رنگ باعث ایجاد حس گرمی و دلنشینی در فضا می‌شوند و بهترین گزینه ممکن برای استفاده در اتاق نشیمن به شمار می‌روند.
 • رنگ صورتی: رنگ صورتی یک رنگ منعطف و جذاب است و می‌تواند در اتاق پذیرایی، اتاق کودکان و حتی اتاق خواب به کار گرفته شود. البته انتخاب جنس پرده در این مورد مهم است و توصیه می‌کنم که مطلب همه آنچه لازم است در مورد پرده بدانید را مطالعه کنید.

رنگ صورتی و رنگ پرده اتاق خواب

 • رنگ سبز: رنگ سبز به عنوان یک رنگ تقریباً خنثی شناخته می‌شود و برای فضاهای استراحتی مانند اتاق خواب یا پرده اتاق هتل بهترین گزینه است.
 • رنگ آبی: رنگ آبی بسیار سرد و آرام بخش است و به عنوان بهترین گزینه برای انتخاب رنگ پرده اتاق خواب و پرده اتاق کار مطرح می‌شود. برای اتاق نشیمن و اتاق پذیرایی و حتی آشپزخانه استفاده از پرده آبی رنگ چندان مناسب نیست.
 • رنگ قهوه‌ای: اگر به دنبال یک فضای رسمی و گرم هستید، رنگ قهوه‌ای در پارچه‌هایی مانند کتان و مخمل گزینه مناسبی برای پوشش دهی پنجره است و برای انتخاب رنگ پرده اتاق کار و اتاق مطالعه می‌توانید از این رنگ استفاده کنید.
 • رنگ‌های تیره: استفاده از رنگ‌های تیره در فضای داخلی منزل بسیار محدود است و شاید در برخی اتاق‌ها مانند اتاق خواب برای جلوگیری از ورود نور، از این رنگ استفاده شود.

مدل پرده های جدید پذیرایی ۲۰۱۸ را در یک مطلب معرفی کرده‌ایم که به شما در انتخاب پرده و سایر قسمت‌های عمومی می‌کند که می‌توانید این مطلب را به دقت مطالعه کنید.

انتخاب رنگ پرده اتاق نشیمن

انتخاب رنگ پرده اتاق نشیمن

اتاق نشیمن و اتاق پذیرایی جایی است که احتمالاً بیشترین وقت از زندگی روزمره خود را در آنجا می‌گذرانید، بنابراین باید انتخاب دکوراسیون داخلی آن به شکلی باشد که ماندن در این فضا چندان سخت و آزاردهنده نباشد. از طرفی دیگر، حضور فامیل یا دوستان در منزل شما بیشتر به اتاق نشیمن محدود می‌شود، پس باید از یک رنگ گرم و صمیمی در فضای داخلی و برای رنگ پرده اتاق نشیمن استفاده کنید. رنگ‌های گرم به صورت ساده و روشن برای این اتاق مناسب هستند، البته چندان از رنگ قرمز استفاده نکنید که استفاده بیش از حد از آن ممکن است آزار دهنده باشد.

انتخاب رنگ پرده اتاق مستر

نکته‌ای که در انتخاب رنگ پرده اتاق مستر باید به خاطر داشته باشید، این است که جنبه کاربردی آن نسبت به زیبایی آن بیشتر باشد، زیرا معمولاً تنها وقت استراحت و وقت خواب خود را در این اتاق می‌گذرانید. با توجه به اینکه احتمال کنار کشیدن پرده اتاق مستر و اتاق خواب بیشتر از سایر اتاق‌های منزل است، محکم بودن و مقاوم بودن پرده اهمیت بیشتری دارد. رنگ‌های سرد و آرام مانند رنگ سبز و رنگ آبی برای اتاق مستر گزینه‌های خوبی هستند، اگر هم از نور فراری هستید، ست کردن رنگ پرده قهوه‌ای با رنگ فرش می‌تواند جذابیت این اتاق را بالا ببرد.

انتخاب رنگ پرده اتاق خواب

انتخاب رنگ پرده اتاق خواب

شاید بسیاری از شما اعتقاد داشته باشید که اتاق مستر با اتاق خواب یکسان است، اما فراموش نکنید که اتاق خواب ممکن است برای اعضای خانواده متفاوت باشد و توصیه می‌کنم که مطلب حمام اتاق مستر را بیشتر بشناسید را مطالعه کنید تا بیشتر با این موضوع آشنا شوید.

 • اگر اتاق خواب به کودکان یا فرزند دختر اختصاص دارد، بهتر است از رنگ‌های صورتی یا حتی رنگ سبز استفاده کنید؛
 • اگر اتاق خواب برای پسر است، رنگ‌های آبی و خانواده‌های آن پیشنهاد خوبی هستند؛
 • و اگر به پدر و مادر خانواده اختصاص دارند، بهتر است از رنگ‌های تیره با تراکم بالا برای حفظ حریم و خصوصی استفاده کنید.

رنگ پرده اتاق مطالعه و اتاق کار

انتخاب رنگ پرده اتاق مطالعه یا انتخاب رنگ پرده اتاق کار در دفاتر تا حدودی پیچیده است و به سلیقه فرد بستگی دارد. برخی از این افراد ترجیح می‌دهند که از نور طبیعی استفاده کنند و به همین دلیل به سراغ پرده‌هایی با رنگ لاجوردی یا آبی کمرنگ با تراکم پایین می‌روند که پخش نور آنها نیز مناسب باشد. اگر این افراد بخواهند که از نور لامپ یا چراغ مطالعه استفاده کنند، پرده‌های کتان و مخملی قهوه‌ای رنگ و تیره مناسب هستند که هم فضای رسمی ایجاد می‌کنند و هم مانع از رسیدن نور خورشید به فضای داخلی می‌شوند. توجه کنید که طرح این پرده‌ها نباید شلوغ باشد و بیشتر ساده و تک رنگ باشند.

رنگ پرده آشپزخانه

آشپزخانه به اندازه اتاق نشیمن عمومیت ندارد و بیشتر به افراد خانواده و افراد خیلی صمیمی اختصاص می‌یابد. از طرفی گرم بودن فضای آشپزخانه به همراه تناسب بین رنگ پرده و فرش و همچنین رنگ کابینت‌ها و دکوراسیون داخلی، باعث می‌شود که گزینه‌های زیادی برای آشپزخانه مطرح شود. رنگ‌های خانواده نارنجی و رنگ قرمز به دلیل کمک به حفظ اشتها، برای انتخاب رنگ پرده آشپزخانه ایده آل هستند، اما فراموش نکنید که امکان استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای یا سایر رنگ‌های گرم متناسب با رنگ کابینت آشپزخانه نیز در آن وجود دارد.

رنگ پرده هال و راهرو

معمولاً در طراحی دکوراسیون داخلی توجه چندانی به رنگ پرده هال و راهرو نمی‌شود و در انتها ممکن است یک پارچه پرده‌ای معمولی برای آن در نظر بگیرید. یک پرده حال باید:

 • استحکام مکانیکی بالایی داشته باشد؛
 • در نگاه اول جذاب به نظر برسد؛
 • در مخفی کردن کثیفی‌ها و لکه مناسب باشد؛
 • برای حفظ حریم داخلی منزل، ضخیم باشد؛
 • از عبور نور جلوگیری کند؛
 • با فضای داخلی هال و راهرو مطابقت داشته باشد.

پس ترجیحاً برای انتخاب رنگ پرده راهرو به سراغ رنگ‌های گرم و صمیمی بروید و جنس‌هایی را انتخاب کنید که استحکام بالایی داشته باشد و کمتر دچار چروک شوند.

مطلب ۷ مورد از بایدها و نبایدهای خرید پرده برای هر اتاق در این مورد می‌تواند به شما بیشتر کمک کند. البته کارشناسان ما در کلینیک ساختمانی منطقه ادمین نیز در کنار شما خواهند بود و توصیه‌های لازم را به شما ارائه خواهم داد، پس با ما در تماس باشید.

 ارسال در حدود 11 ساعت قبل  ادامه مطلب »
سامانه پیامک برای تاکسی تلفنی – ارسال از روی نقشه ۲۰%تخفیف

این روزها بازار رقابت مخصوصاً برای تاکسی تلفنی ها بسیار سخت شده است و تمام تاکسی تلفنی ها می‌کوشند که سهم بیشتری از بازار را به دست آورند، یکی از راهکارهای مشتری مداری و برند سازی استفاده از سامانه پیامک است.

این روزها استفاده از اپلیکیشن برای درخواست استفاده از آژانس و تاکسی تلفنی شدت گرفته است و اکثر تاکسی تلفنی ها به سمت ساخت اپلیکیشن و استفاده از نرم‌افزار برای تاکسی تلفنی هستند، یکی از الزامات اپلیکیشن هایی برای تاکسی تلفنی استفاده می‌شوند، لزوم تائید شماره موبایل با کدفعال سازی و احراز هویت شماره موبایل است که با ارسال کد فعال سازی انجام می‌شود و در استفاده از سامانه پیامک در این خطوط باید بسیار محتاطانه عمل کنیم زیرا سامانه پیامکی که برای تائید شماره موبایل و ارسال کد فعال سازی استفاده می‌شود باید چندین ویژگی داشته باشد که در ادامه به توضیح هرکدام می‌پردازم

 

ویژگی‌های سامانه پیامک برای تاکسی تلفنی آنلاین

 

قابلیت عبور از بلک لیست

برای ارسال کدهای فعال سازی، شما باید از سیستمی استفاده نمایید که قابلیت ارسال پیامک حتی به شماره‌هایی که دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را مسدود کرده‌اند داشته باشد، ارسال پیامک به خطوط مسدود توسط خطوط خدماتی انجام می‌شود ، لذا شما باید از سامانه پیامکی استفاده کنید که خط خدماتی اشتراکی در اختیار شما قرار دهد و قابلیت ارائه خط خدماتی اختصاصی داشته باشد، ما در منطقه ادمین خط خدماتی ۱۰۰۰۲۰۴۰۰ را به‌صورت رایگان در اختیار کاربرانمان قرار می‌دهیم و درصورتی‌که نیاز به خط خدماتی اختصاصی داشته باشید می‌توانید به‌صورت رایگان برای دریافت خط خدماتی اختصاصی اقدام نمایید.

 

ارسال پیامک با سرعت بالا

ما انسان‌ها نسبت به گذشته خیلی بی‌حوصله‌تر شده‌ایم ، برایمان سخت است که چند دقیقه برای دریافت کدفعال سازی صبر کنیم، برای خودتان چند بار اتفاق افتاده که اپلیکیشنی را نصب‌کرده‌اید ، منتظر دریافت کدفعال سازی بوده‌اید اما کدفعال سازی برایتان ارسال نشده است یا زمانی کدفعال سازی برای شما ارسال‌شده که شما از فعال سازی اپلیکیشن منصرف شده‌اید و حتی اپلیکیشن را از گوشی خود پاک‌کرده‌اید؟ اگر از یک سیستم قدرتمند پیامکی استفاده نکنید، در آخرین مرحله تمام تلاش‌های بازاریابی شما به هدر می‌رود.

 

 

ارسال پیامک تبلیغاتی برای آژانس،تاکسی تلفنی ، تاکسی آنلاین

تمامی کسب‌وکارها برای جذب مخاطب نیاز به تبلیغات دارند، سامانه پیامک منطقه ادمین با توجه به قابلیت‌های مختلفی که در اختیار شما قرار می‌دهد می‌توانید به‌راحتی برای تبلیغات پیامکی از سامانه منطقه ادمین استفاده نمایید.

در سیستم منطقه ادمین ما بانک شماره موبایل‌های سراسر کشور را به شیوه‌های مختلف تقسیم‌بندی کرده‌ایم و شما می‌توانید بر اساس نیاز خودتان به بازار هدف پیامک ارسال نمایید

 

برخی بانک‌های موجود در سامانه منطقه ادمین

 

تاکسی تلفنی ها و تاکسی‌های آنلاین برای خرید سامانه پیامک می‌توانند در آخرین مرحله ثبت‌نام با واردکردن کد تخفیف زیر ۲۰% تخفیف بگیرند

 

برای استفاده از تخفیف در نظر گرفته‌شده برای تاکسی تلفنی ها و تاکسیهای آنلاین شما می‌توانید از کوپن تخفیف taxi در آخرین مرحله ثبت‌نام استفاده نمایید و برای خرید سامانه پیامک تاکسی تلفنی ۲۰% تخفیف بگیرید.

کاربرد سامانه پیامک در تاکسی تلفنی

۵ (۱۰۰%) ۲ votes

 ارسال در حدود 12 ساعت قبل  ادامه مطلب »
دانلود مدل رقومی ارتفاعی (DEM) رایگان ۵ متر

مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM، در واقع یک رستری در GIS می باشند که هر سلول آن داراری مقدار (Value) Z یا ارتفاع می باشد. بنابراین داده های DEM، فایلی است شامل ارتفاع در ناحیه…

نوشته دانلود مدل رقومی ارتفاعی (DEM) رایگان ۵ متر اولین بار در انجمن تخصصی مهندسی منطقه ادمین پدیدار شد.

 ارسال در حدود 14 ساعت قبل  ادامه مطلب »